Okružnica o kruhu i vinu za Euharistiju

Svećenicima, redovnicima, redovnicama i svemu puku Božjemu u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji

Braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi Božji narode!

Kongregacija za bogoštovlje i sakramentalnu stegu, 15. lipnja 2017. godine, izdala je Okružnicu o kruhu i vinu za Euharistiju.

Na 70. redovitom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (Banja Luka, 13.-14. srpnja 2017.), biskupi su razmotrili ovo pitanje te u Priopćenju podsjetili svećenike da im je obveza nabavljati hostije samo na onim mjestima gdje su sigurni u njihovu kakvoću za slavlje Euharistije, odnosno da je kruh beskvasan i napravljen isključivo od pšenice. Naime, u dokumentu Kongregacije izrijekom se kaže da hostije koje su potpuno bez glutena nisu valjana materija za Euharistiju. Hostije sa smanjenim udjelom glutena bile bi valjana materija. No, da bi se izbjegla bilo kakva dvojba, valja podsjetiti da se pretvorba vrši pod prilikama kruha i vina pa se i sv. Pričest, kada to zahtijevaju zdravstveni razlozi, može podijeliti pod jednom ili drugom prilikom. Obveza je svakoga svećenika, posebno župnika i rektora crkava i upravitelja svetišta, da nabavljaju samo provjereno prirodno misno vino napravljeno samo od plodova loze. Svećenici su dužni brinuti se i o svježini hostija i vina, osobito kada je riječ o svježini posvećenih čestica pohranjenih u svetohranište.

Sukladno Odredbama Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu, za područje Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko- mrkanske biskupije

Određujemo

1. Kruh koji se upotrebljava u slavlju Euharistijske žrtve mora biti beskvasan, čisto pšenični s udjelom glutena i svježe pečen, tako da bude isključena svaka mogućnost kvarenja. Iz toga slijedi da kruh iz druge tvari, makar i žitne, ili takav kojemu je u tolikoj mjeri dodana neka tvar različita od pšenice da se prema općem sudu ne može reći kako je posrijedi pšeničan kruh, nije valjana tvar za Presvetu Euharistiju. Ne smiju se posvećivati hostije bez glutena – a koje nerijetko donose same osobe sa zdravstvenim problemima - te s takvim hostijama dijeliti sv. Pričest.

Hostije treba nabavljati isključivo kod redovničkih zajednica ili privatnih osoba koje za to imaju ovlast od mjerodavne crkvene vlasti. Za područje Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije mjerodavan je Biskupski ordinarijat u Mostaru, koji će redovničkoj zajednici ili privatnoj osobi, osposobljenoj za pripremu hostija za Euharistiju, nakon vlastita zahtjeva i uvida u osposobljenost, izdati potrebnu dozvolu. Naime, „zbog složenosti situacijâ i prilikâ, kao što je nedostatak poštovanja prema svetomu, uočava se praktična potreba da, po nalogu mjerodavne vlasti, postoje oni koji će nadzirati jamče li stvarno proizvođači izvornost euharistijske tvari kao i njezinu doličnu distribuciju i prodaju“ (Kongregacija – Okružnica…, tč. 7).

Redovnička zajednica ili privatna osoba nikako ne smiju distribuirati hostije drugih proizvođača, nego samo vlastiti proizvod za koji imaju odobrenje. Jasno da je dopušteno nabavljati hostije i od drugih redovničkih zajednica i privatnih osoba izvan područja hercegovačkih biskupija, a koje imaju ovlast ili nadzor od mjerodavne crkvene vlasti područja gdje žive i djeluju. No, ni u kojem slučaju nije dopušteno nabavljati hostije u raznim trgovinama i supermarketima ili putem interneta, ni na području biskupije, ni u inozemstvu.

2. Vino koje se upotrebljava u slavlju Presvete Euharistijske mora biti prirodno, od trsova roda, čisto i nepokvareno, bez primjesa drugih sastojaka. Zabranjeno je upotrebljavati vino o čijoj se izvornosti i podrijetlu sumnja: Crkva, naime, što se tiče uvjeta potrebnih za valjanost sakramenta, zahtijeva sigurnost. Jednako se tako ni pod kakvim izgovorom ne smije dopustiti bilo koje drugo piće, koje ne tvori valjanu materiju.

Zadaća je svakoga misnika - a posebno župnika, rektora crkava i upravitelja svetišta - da brižljivo paze da se vino određeno za Euharistiju čuva u besprijekornu stanju kako se ne bi ukiselilo. Nerijetko se događa, posebno u ljetnim mjesecima, da se zbog neadekvatna čuvanja vino ukiseli, a da tomu svećenik – misnik ne pridaje dovoljno pozornosti nego takvo „vino“ iskorištava za Euharistiju. Posebno je to slučaj u filijalnim crkvama u kojima se rjeđe slavi sv. Misa. Stoga je dužnost svakoga svećenika voditi brigu o kakvoći vina, a na filijale sa sobom uvijek nositi svježe vino.

Na području naših biskupija vinogradarstvo i vinarstvo nalazi se u usponu. Sve je više vinara koji svoja vina etiketama označuju kao „misno vino“, što je i po civilnom zakonu ove zemlje nedopustivo bez suglasnosti mjerodavne crkvene vlasti. Naime, sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 5/2004.), Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 83/2006. od 16. listopada 2006.) donio je Uputu o provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica, gdje se u članku 7., tč. 2., izrijekom kaže: „Ukoliko neka fizička ili pravna osoba u svojemu radu, aktivnostima u javnome životu te na proizvodima ili prilikom pružanja usluga upotrebljava naziv, simbole, znamenje i atribute koji su identični ili asociraju na nazive, simbole, znamenje i atribute registriranih crkava ili vjerskih zajednica, dužni su prije upotrebe pribaviti pismenu suglasnost mjerodavnog organa dotične crkve ili vjerske zajednice.“ Do sada ni jedan vinar s područja naših biskupija od ovoga Ordinarijata nije zatražio dopuštenje da svoje vino nazove „misnim vinom“, stoga se takva vina ne mogu uzimati kao valjana tvar za slavlje Euharistije.

3. Izvanredne okolnosti. Samo je „mjesni Ordinarij mjerodavan za davanje dopuštenja pojedinom svećeniku ili vjerniku laiku da se koristi kruhom s niskim udjelom glutena ili mošt kao tvari Euharistije. Dopuštenje se može dati na uobičajen način i dok traje situacija zbog koje je to dopuštenje dano“ (Kongregacija – Okružnica o kruhu i vinu, tč. 4c).

Braćo svećenici, redovnici i redovnice, bogoljubni vjernici! Svi smo pozvani na odgovornost u pripremi Euharistijskoga slavlja i tvari potrebnih za slavlje sv. Mise. Stoga vas i pozivamo da iz ljubavi prema Presvetoj Euharistiji bdijete nad valjanosti materije, jer kruh i vino, ti plodovi zemlje i rada ruku čovjekovih, milošću Božjom, u nekrvnoj Kristovoj Žrtvi, postaju Kruhom Života i Piće duhovno.

Sve vas srdačno pozdravljam i zazivam blagoslov Euharistijskoga Isusa na sve vas!

Mostar, 21. srpnja 2017.

† Ratko Perić, biskup

Nalazite se ovdje: Naslovna Dokumenti Okružnica o kruhu i vinu za Euharistiju